Public Bio
Roadmap
Dr. Xiaoshu Guan   China
E-mail:
guanxiaoshu@hit.edu.cn
Position:
doctor
Organization:
School of Civil Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin, 150090, China